Шкільне харчування по-новому. Як зміняться їдальні з 1 вересня?

17 Травня 2021 13:04  0  979

ОсвітаШкільне харчування по-новому. Як зміняться їдальні з 1 вересня?

За­кін­чу­єть­ся нав­чаль­ний рік, а ра­зом із ним йде ці­ла епо­ха нез­до­ро­во­го хар­чу­ван­ня у шко­лах. Ко­ли ді­ти по­вер­нуть­ся за пар­ти у ве­рес­ні, їх че­ка­ти­муть зов­сім но­ві стра­ви і пор­ції. Які про­дук­ти зник­нуть зі шкіль­них їда­лень, діз­на­ва­лись ек­спер­ти Цен­тру гро­мадсь­ко­го мо­ні­то­рин­гу та кон­тро­лю.

 

Що не так із шкільним харчуванням зараз?
Проб­ле­ми шкіль­но­го хар­чу­ван­ня за­галь­но­ві­до­мі. Це за­над­то со­ло­на, со­лод­ка або жир­на їжа, зас­та­рі­ле і час­то нес­мачне ме­ню, шкід­ли­ві сне­ки у бу­фе­тах. За ста­тис­ти­кою Держ­прод­спо­жив­служ­би, май­же в кож­но­му чет­верто­му шкіль­но­му ме­ню є по­ру­шен­ня норм здо­ро­во­го хар­чу­ван­ня. Зі 3,5 ти­сяч пе­ре­ві­ре­них по­над 800 не від­по­ві­да­ли нор­мам.

 

Так са­мо за­ли­шає ба­жа­ти кра­що­го стан хар­чобло­ків у шко­лах. У кож­но­му дру­го­му зак­ла­ді се­редньої ос­ві­ти є по­ру­шен­ня, пов’яза­ні з не­дос­татньою кіль­кіс­тю об­ладнан­ня або не­на­леж­ним во­до­пос­та­чан­ням. Прик­ра си­ту­ація і з умо­ва­ми збе­рі­ган­ня про­дук­тів. З по­чат­ку 2021 ро­ку у хо­ді пе­ре­ві­рок у зак­ла­дах ос­ві­ти ви­лу­чи­ли 2471 кг не­без­печної про­дук­ції: 2084 кг м’яса та м’ясоп­ро­дук­тів, 226 кг мо­ло­ка та мо­ло­коп­ро­дук­тів, 85 кг ово­чів, фрук­тів та зер­но­вих та 76 кг ри­би та ри­боп­ро­дук­тів.

 

Щоб си­ту­ація пок­ра­щи­лась, вже по­над рік над ре­фор­мою шкіль­но­го хар­чу­ван­ня пра­цю­ють фа­хів­ці Мі­ніс­терс­тва ос­ві­ти і на­уки (МОН), Держ­прод­спо­жив­служ­би (ДПСС), Мі­ніс­терс­тва охо­ро­ни здо­ров’я (МОЗ) та ко­ман­да пер­шої ле­ді Оле­ни Зе­ленсь­кої.

 

По­ба­чи­ти змі­ни мож­на бу­де вже з но­во­го нав­чаль­но­го ро­ку.

 

Шкіль­не хар­чу­ван­ня по-но­во­му. Як змі­нять­ся їдаль­ні з 1 ве­рес­ня?

 

Яких продуктів стане більше?

Пер­шим ета­пом ре­фор­ми шкіль­но­го хар­чу­ван­ня ста­ло онов­лення нор­ма­тив­ної ба­зи. Так, з по­чат­ку ро­ку в Ук­ра­їні діє но­вий Са­ні­тар­ний рег­ла­мент для зак­ла­дів за­галь­ної се­редньої ос­ві­ти.

 

— Най­го­лов­ні­ше, що від­різняє цей до­ку­мент від са­ні­тар­них пра­вил 2001 ро­ку — но­ві під­хо­ди до ор­га­ні­за­ції хар­чу­ван­ня. Ви­мо­ги до­ку­мен­та ба­зу­ють­ся на прин­ци­пах здо­ро­во­го хар­чу­ван­ня, ре­ко­мен­до­ва­них Всес­вітньою ор­га­ні­за­ці­єю охо­ро­ни здо­ров’я. Від­чу­ти від­по­від­ні змі­ни шко­ля­рі змо­жуть вже з 1 ве­рес­ня цього ро­ку, — по­яс­нює го­ло­ва ДПСС Вла­дис­ла­ва Ма­га­лець­ка

 

Но­ві пра­ви­ла ма­ють зро­би­ти шкіль­не хар­чу­ван­ня більш зба­лан­со­ва­ним та ко­рис­ним. У рег­ла­мен­ті про­пи­са­но, які са­ме про­дук­ти і в якій кіль­кос­ті по­вин­ні бу­ти в що­ден­но­му шкіль­но­му ра­ці­оні уч­нів, зок­ре­ма, зла­ко­ві, ово­чі, фрук­ти та яго­ди.

 

Усі шкіль­ні зак­ла­ди з 1 ве­рес­ня 2021 ро­ку зо­бов’яза­ні дот­ри­му­ва­тись но­вих пра­вил ор­га­ні­за­ції хар­чу­ван­ня. Зок­ре­ма, у шкіль­них ме­ню має збіль­ши­ти­ся кіль­кість мо­лоч­них про­дук­тів. Це має бу­ти од­на пор­ція мо­ло­ка чи мо­лоч­них про­дук­тів щод­ня, а са­ме: 200 мл мо­ло­ка або 125 мл йогур­ту чи ке­фі­ру, або 125 г си­ру кис­ло­мо­лоч­но­го, або 75 г си­ру м’яко­го, або 15 г си­ру твер­до­го, або 25 г сме­та­ни на ви­бір. Та­кож має збіль­ши­ти­ся кіль­кість м’яса, щоб про­тя­гом тиж­ня за­без­пе­чи­ти дві пор­ції м’яса по 70 г, 100 г або 120 г кож­на, за­леж­но від ві­ку ді­тей. При цьому змен­шить­ся кіль­кість хлі­ба на один прийом їжі з 60–80 г до 30–50 г.

 

Особ­ли­ва ува­га на кіль­кос­ті спо­жи­то­го цук­ру та со­лі. За но­ви­ми стан­дарта­ми, кіль­кість цук­ру не має пе­ре­ви­щу­ва­ти нор­му у 7,5 г на один прийом їжі. При цьому у ра­ці­оні шко­ля­рів має збіль­ши­тись кіль­кість фрук­тів до 100 г.

 

Чи стане смачніше?
За сло­ва­ми іні­ці­атор­ки ре­фор­ми Оле­ни Зе­ленсь­кої, на ос­но­ві всіх цих ви­мог вже не­за­ба­ром бу­де пре­зен­то­ва­не онов­ле­не ме­ню для шкіл. Над його роз­робкою пра­цю­ють най­кра­щі фа­хів­ці у га­лу­зі хар­чу­ван­ня та ди­тя­чі лі­ка­рі — ен­докри­но­ло­ги і ді­єто­ло­ги. Піс­ля пре­зен­та­ції кож­на шко­ла от­ри­має ме­ню і зат­вердить його, з ним змо­жуть оз­найоми­тись бать­ків уч­нів.

 

Ек­спер­ти впев­не­ні, що зав­дя­ки но­вим пра­ви­лам шкіль­ні обі­ди мож­на зро­би­ти не тіль­ки здо­ро­ві­ши­ми, а й смач­ні­ши­ми. За сло­ва­ми ві­до­мо­го ку­лі­на­ра Єв­ге­на Кло­по­тен­ка, який до­лу­чив­ся до фор­му­ван­ня ме­ню, шкіль­не хар­чу­ван­ня до­сі не вда­ва­ло­ся змі­ни­ти са­ме че­рез зас­та­рі­лі стан­дарти.

 

— Уряд ух­ва­лив но­ві нор­ми ор­га­ні­за­ції хар­чу­ван­ня у шко­лах і дит­садках. Із важ­ли­во­го: доз­во­ли­ли спе­ції. То не про чер­во­ний пе­рець, а про кур­ку­му та аро­мат­ні тра­ви. Те­пер їх мож­на до­да­ва­ти до їжі. Для ме­не це ду­же важ­ли­ва іс­то­рія, за яку я то­пив про­тя­гом ба­гатьох ро­ків. Бо ді­ти не зас­лу­го­ву­ють на сі­ру та пріс­ну їжу, — на­го­ло­шує ві­до­мий ку­хар.

 

Здо­ро­ве ме­ню має до­пов­ни­ти вже чин­ні об­ме­жен­ня що­до про­да­жу со­ло­до­щів, га­зо­ва­них на­по­їв та со­ло­них сне­ків у шкіль­них бу­фе­тах.

 

Зви­чай­но, вті­лен­ня ре­фор­ми у жит­тя ба­га­то в чо­му за­ле­жить від ад­мі­ніс­тра­цій шкіл та ку­ха­рів на міс­цях. Аби шкіль­не хар­чу­ван­ня змі­ню­ва­лось ре­аль­но, а не фор­маль­но, за цим слід­ку­ва­ти­муть фа­хів­ці Держ­прод­спо­жив­служ­би. Так са­мо ва­же­лі впли­ву за­ли­ша­ють­ся у бать­ків, які, зна­ючи про но­ві пра­ви­ла, мо­жуть звер­та­ти­ся з пи­тан­ня­ми до ди­рек­то­рів або на «га­ря­чу лі­нію» ДПСС.

 

 

Підписуйтесь на канал Районки в Telegram, сторінку Районки в Facebook, спільнота в Viber

 

12
Супер
7
Сміх
5
Жах
4
Ганьба

 

 

Нет комментариев

Для того, чтобы добавить комментарий нужно войти на сайт. Если вы не зарегистрированы, это можно сделать здесь Регистрация.

Добавить комментарий
Комментарии публикуются только после проверки администратором сайта.

 

 

Новини за темою

Останні новини

 

 

 

 

 

 

 

Пологи (г.)